Статут СЮТ (2 частина)

V. Управління СЮТ

5.1.Управління СЮТ здійснюється засновником – Дружківською міською радою та відділом освіти Дружківської міської ради Донецької області.

5.2. Керівництво СЮТ здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.3.Директор та заступник директора СЮТ призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства, відділом освіти Дружківської міської ради Донецької області.

Директор діє від імені СЮТ без доручення за узгодженням відділу освіти Дружківської міської ради Донецької області.

5.4. Директор СЮТ:

 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;
 • створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами СЮТ і відповідає за дотримання фінансової дісципліни та збереження матеріально-технічної бази СЮТ;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;
 • представляє СЮТ в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) та відділом освіти за результати діяльності закладу;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 • забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу відповідно до законодавства;
 • затверджує посадові обов'язки працівників СЮТ.

5.5. Директор СЮТ є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом.

5.6. Педагогічна рада СЮТ:

 • розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб СЮТ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

5.8. Органом громадського самоврядування СЮТ є загальні збори (конференції) колективу цього закладу. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада СЮТ, діяльність якої регулюється статутом цього закладу.

5.9. У СЮТ за рішенням загальних зборів або ради  можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

VІ. Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база СЮТ

6.1. Фінансово-господарська діяльність СЮТ проводиться відповідно до законодавства та статуту позашкільного навчального закладу. Фінансова звітність надається до  Фінансового Управління та відділу ЦДК міста Дружківки в установленому порядку.

6.2. Фінансування  СЮТ здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування СЮТ може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.3. Додатковими джерелами формування коштів СЮТ є:

 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, благодійні внески установ, організацій та окремих громадян;
 • інші надходження.

6.4. СЮТ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до його статуту;

-     на придбання та оренду необхідного обладнання;

 • розвивати власну матеріальну базу;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту позашкільного навчального закладу.

Матеріально-технічна база СЮТ включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, інше майно, що перебуває в його користуванні. Майно станції юних техніків належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

6.5. Майно СЮТ може вилучатися засновником (власником) лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у СЮТ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), учасників навчально-виховного процесу, працівників (крім оплати їхньої праці,  нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

VIІ. Діяльність СЮТ у рамках міжнародного співробітництва

7.1 СЮТ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

СЮТ має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

VІII. Державний контроль за діяльністю СЮТ

8.1. Державний контроль за діяльністю СЮТ здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, виконком Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю є державна атестація СЮТ, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.3. Контроль за забезпеченням СЮТ належного рівня позашкільної додаткової освіти, навчання і виховання дітей за інтересами здійснюється відділом освіти Дружківської міської ради.

ІХ. Ліквідація та реорганізація СЮТ

9.1. У разі ліквідації СЮТ майно та кошти відповідно до законодавства та засновницьких документів позашкільного навчального закладу використовуються за рішенням засновника (власника).

9.2. У разі припинення діяльності закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи, права та обов’язки передаються одній або кільком неприбутковим організаціям (навчальним закладам) або зараховується до доходу бюджету.

close