ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                                         Начальник відділу освіти

                                                                                                         ____________С.А.Лазебник

                                                                                                         від ____________№ ______

 

 

СТАТУТ

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Дружківка

Донецька область

 

1 частина

І. Загальні положення

1.1. ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ знаходиться у міській комунальній власності.

Повне найменування: ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочена назва: СЮТ

1.2. Юридична адреса СЮТ:

84200, Донецька область, місто Дружківка, вул. Космонавтів, буд.40.

1.3. СЮТ має гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер, самостійний баланс і обслуговується Централізованою бухгалтерією при відділі освіти Дружківської міської ради.

1.4. Засновником (власником) закладу освіти є Дружківська міська рада (код ЕДРПОУ 04052761, юридична адреса: 84205, Донецька область місто Дружківка вулиця Соборна, будинок 16). Організаційна –правова форма: комунальна організація (установа, заклад).

1.6.Позашкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями виконкому Дружківської міської ради, а також цим статутом, який затверджує (вносить зміни) відділ освіти Дружківської міської ради Донецької області.

1.7. Головною метою СЮТ є задоволення потреб громадян, суспільства та держави у позашкільній освіті.

1.8.Головним завданням СЮТ є:

       –  виховання громадянина України:

 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у гуртківців поваги до Конституції України, до народних звичаїв, традицій, національних цінностей України, а також інших націй та народностей;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців;
 • задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих та талановитих вихованців;
 • вдосконалення фізичного розвитку вихованців;
 • організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;
 • профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • формування здорового способу життя;
 • здійснення інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи.

1.9. Діяльність СЮТ впроваджується на підставі принципів:

 • доступність позашкільної освіти громадянам України незалежно від:
   •  раси,
   • кольору шкіри,
   • політичних, релігійних та інших переконань;
 • добровільність вибору форми позашкільного навчання і видів діяльності;
 • правового і соціального захисту вихованців в їх прагненні до вільного різнобічного розвитку особистості.

1.10. Мова навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.

1.11. СЮТ є профільним навчальним закладом і має напрямки діяльності:

 • наукове-технічний;
 • художньо-естетичний;
 • спортивно-технічний. 

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності
СЮТ

2.1. СЮТ є юридичною особою і діє на підставі статуту, затвердженого відділом освіти Дружківської міської ради.

2.2 СЮТ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну роботу.

2.3. СЮТ працює за річним планом роботи, погодженим із відділом освіти Дружківської міської ради.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу позашкільної освіти

3.1. Навчально-виховний процес у СЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади («Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям», випуск 1, Київ, «Грамота»-2007 відповідно до листа Міністерства освіти і науки України за № 1/11 – 5303 від 18.07.2007 року). Це програми гуртків початкового технічного моделювання, моделювання іграшок-сувенірів, ракетомоделювання, судномоделювання, радіоелектронного конструювання, космічного макетування та моделювання.

3.2. Індивідуальне навчання у позашкільному навчальному закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3. Середня наповнюваність гуртків у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10 - 15 вихованців.

3.4. Прийом до позашкільного навчального закладу може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування учнів до спортивно-технічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених навчальних закладах

До СЮТ зараховуються вихованці, учні і слухачі, як правило, віком від 5 до 18 років.

3.5. Навчально-виховний процес у СЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття гуртка, лекція, індивідуальне заняття, вікторина, змагання, навчально-тренувальні заняття, екскурсія, практична робота в майстернях.

3.6. Навчальний рік у СЮТ починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання позашкільного навчального закладу. В канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу. СЮТ створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.7. Тривалість одного заняття гуртка (уроку) в СЮТ визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

 • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
 • старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи СЮТ.

3.8. Гуртки СЮТ класифікуються за трьома рівнями:

 • початковий рівень – творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
 • основний рівень – творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
 • вищий рівень – творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

3.9. СЮТ може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

3.10. СЮТ може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

3.11. СЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань.

У СЮТ можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у СЮТ можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

Згідно з рішенням відділу освіти Дружківської міської ради на підставі відповідних угод СЮТ може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.12. СЮТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, змагання, походу, екскурсії, навчально-тренувального збору.

ІV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в СЮТ є:

 • вихованці;
 • директор, завгосп;
 • педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
  1. .Вихованці СЮТ мають гарантоване державою право на:
 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновною та оздоровчою базою позашкільного навчального закладу;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3.Вихованці СЮТ зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку позашкільного навчального закладу.

4.4. Педагогічні працівники СЮТ мають право на:

 • внесення керівництву позашкільного навчального закладу та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву позашкільного навчального закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування позашкільного навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5.Педагогічні працівники СЮТ зобов'язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;
 • визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватися вимог статуту позашкільного навчального закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального закладу;
 • виконувати накази і розпорядження керівника СЮТ, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.6.Керівники гуртків СЮТ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

4.7.Обсяг педагогічного навантаження у СЮТ визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується відділом освіти Дружківської міської ради.

Перерозподіл навантаження або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального закладу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

<

close